Pečovatelská služba
Pečovatelská služba - Ceny - obrázek 1 Pomoc a podpora lidem v nepříznivé sociální situaci
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
UHERSKÝ BROD
,
příspěvková organizace
Za Humny 2292, Uh.Brod
Telefon: 572 612 500
E-mail: podatelna@ssub.cz
Pečovatelská služba - Ceny - obrázek 2
Velikost písma:

Pečovatelská služba - Ceny

Informace o cenách služeb jsou uvedeny v Sazebníku Pečovatelské služby Uherský Brod v platném znění. Vyúčtování za odebrané služby a způsob jejich úhrady je popsáno ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby:

 1. Uživatel je povinen platit úhradu za poskytnuté sociální služby dle platného Sazebníku Pečovatelské služby Uherský Brod, případně je povinen poskytovateli doložit doklad prokazující nárok na poskytování bezplatné pečovatelské služby dle § 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.
 2. Změny v sazebníku, včetně zvýšení úhrady za poskytnuté služby, je poskytovatel povinen oznámit uživateli před platností změny.
 3. Poskytovatel je povinen předložit uživateli písemné vyúčtování za každý kalendářní měsíc, ve kterém služby poskytoval, a to nejpozději do 10. dne následujícího kalendářního měsíce.
 4. Poskytnuté služby uhradí uživatel podle skutečnosti (tj. strávený čas, počet úkonů, počet kg prádla). Celková částka určená k úhradě za poskytnuté služby se zaokrouhluje nahoru na celé koruny.
 5. Uživatel se zavazuje zaplatit vyúčtovanou cenu poskytnutých sociálních služeb. Zaplatit za služby lze těmito způsoby:
  • bezhotovostně na účet poskytovatele, dle přiděleného variabilního symbolu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení vyúčtování poskytnutých služeb,
  • v hotovosti v pokladně na adrese sídla poskytovatele, a to v předem určený den, který je v pokladně vyčleněn pro platby v hotovosti za poskytnuté služby.

    

Pečovatelská služba Uherský Brod (PS) používá pro evidenci odebraných služeb elektronický software firmy Zajíc PS James edition. Tento program umožňuje přesnou evidenci času potřebného k poskytnutí úkonů u uživatelů služby pomocí čteček čárových kódů.

V praxi vypadá evidence pomocí čteček následovně:

 • Každý uživatel má u sebe v bytě vytištěné čárové kódy pro každý úkon, který má uvedený ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby.
 • Každý pracovník v sociálních službách má u sebe čtečku čárových kódů, kterou načítá čárové kódy u uživatele.
 • Při příchodu pracovníka k uživateli na předem domluvený úkon si pracovník načte přes čárový kód začátek prováděného úkonu a po jeho skončení si načte ukončení tohoto úkonu.
 • Systém eviduje přesný čas, který pracovník stráví u klienta a to se zaokrouhlením na celé „pětiminuty“ nahoru.
 • Na konci měsíce pak systém uvede celkový počet hodin, který strávil pracovník u uživatele a to pro každý úkon zvlášť.

 Vyúčtování a úhrada poskytnutých služeb:

 • Služby jsou uživateli poskytovány podle Smlouvy o poskytnutí sociální služby a podle individuálního plánu uživatele po celý kalendářní měsíc.
 • Na konci měsíce je při vyúčtování sečtena veškerá péče, která byla uživateli poskytnuta (počet hodit strávených u uživatele, počet kg opraného prádla…).
 • Uživatel je předem informován o tom, kolik činí vyúčtování za jemu poskytnuté služby v daném měsíci. Platbu uhradí uživatel bezhotovostně nebo v hotovosti na pokladně PS přesně v den, který je určen pro platbu v hotovosti za poskytnuté služby.
 • Celková částka určená k úhradě za poskytnuté služby se zaokrouhluje nahoru na celé koruny.
 • Na požádání může uživatel nahlédnout do evidence týkající se vyúčtování za poskytnuté služby.

 Příklad:

Pracovník bude provádět pomoc s úklidem v bytě uživatele. Začátek práce bude na čtečce čárových kódů zaevidovaný v 13:27 hod a konec úkonu v 14:03 hod. Skutečný čas, který pracovník u uživatele pomáhal, je 36 min, ale započtený čas bude 40 min.

 Příklad:

Při měsíčním vyúčtování bude mít uživatel poskytnuté služby v celkové hodnotě 1.278,15Kč. Částka bude zaokrouhlena na celé koruny nahoru, tzv. na 1.279,-Kč.  Tato částka je stejná při bezhotovostní platbě i při platbě v hotovosti.

 

Sazebník Pečovatelské služby Uherský Brod v platném znění najdete na stránce ke stažení.

Pečovatelská služba - Ceny - obrázek 3