Dům pečovatelkých služeb Za Humny 2292
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
UHERSKÝ BROD
,
příspěvková organizace
Za Humny 2292, Uh.Brod
Telefon: 572 612 500
E-mail: podatelna@ssub.cz
Informace - obrázek 1
Velikost písma:

Informace

1. Oficiální název

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace (SSUB)

2. Založení

Na základě usnesení zastupitelstva města č. 278/Z14/04 ze dne 15. 09. 2004.

3. Kontaktní spojení

zobrazit stránku  Kontakty

4.1 Adresa sídla:Za Humny 2292, 688 01 Uherský Brod
4.2 Kontaktní adresa:Za Humny 2292, 688 01 Uherský Brod
4.3 Úřední hodiny:PO – PÁ 6:30 – 15:00
4.4 Kontaktní telefonní číslo:+420 572 612 500
4.5 Adresa internetové stránky subjektu:https://www.ssub.cz  
4.6 Elektronická adresa podatelny:podatelna@ssub.cz  
4.7 Další elektronické a telefonické kontakty:  zobrazit stránku  Kontakty - odkaz
4.8 Datová schránka:974k74g

e-podatelna SSUB - způsob podávání dokumentů

4. Bankovní spojení

účet č. 35-1337110277/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a. s.

5. Identifikační číslo (IČ)

71230629

6. Daňové identifikační číslo (DIČ)

Neplátce DPH

7. Seznam hlavních dokumentů

Rozpočet SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace v roce 2024

Výhled rozpočtu SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace pro rok 2025 a 2026

8. Příjem žádosti o informace

9.1 písemně do sídla: SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, Za   Humny 2292, 688 01 Uherský Brod

9.2 elektronicky na e-mailovou adresu:  podatelna@ssub.cz  

Lhůty a termíny, postup při vyřizování: Viz. zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

9. Obecná pravidla pro zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů - Informace poskytované správcem SSUB

10. Ochrana oznamovatelů

Informace pro oznamovatele dle  SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 , o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1937&from=CS

11. Opravné prostředky

Opravným prostředkem je nástroj, jehož prostřednictvím strana řízení vyjadřuje svou nespokojenost a usiluje o to, aby bylo rozhodnutí přezkoumáno a napraveno.

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal. Odvolání lze podat pouze písemně. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele (jde-li o fyzickou osobu), název (jde-li o právnickou osobu), adresu, resp. sídlo, v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis. Pokud všechny tyto údaje odvolání obsahovat nebude, SSUB, příspěvková organizace odvolání odloží. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí SSUB, příspěvkové organizace je Město Uherský Brod. Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůtu nelze prodloužit. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se na odvolací řízení podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb. příslušná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat; pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné příslušným soudem.

12. Formuláře

Formuláře ke stažení jsou k dispozici zde:  https://www.ssub.cz/ke-stazeni

13. Předpisy

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace nevydává právní předpisy.

14. Úhrady za poskytování informací

Zveřejňování informací provádí SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace na své náklady.

15. Licenční smlouvy

Dosud nebyla SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM UHERSKÝ BROD, příspěvkové organizaci poskytnuta výhradní licence ve smyslu ust. § 14a odst. 4 InfZ.

16. Výroční zprávy

Výroční zprávy ke stažení jsou k dispozici zde: https://ssub.cz/vyrocni-zpravy

17. Zveřejnění informací

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 InfZ je SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace povinna zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup informace poskytnuté na žádost, viz níže:

  • 2022  - v roce 2022 nebyly poskytnuty žádné informace
Informace - obrázek 2