NZDM Uherský Brod
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Šrumec Uherský Brod - obrázek 1 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Šrumec Uherský Brod - obrázek 2
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
UHERSKÝ BROD
,
příspěvková organizace
Za Humny 2292, Uh.Brod
Telefon: 572 612 500
E-mail: podatelna@ssub.cz
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Šrumec Uherský Brod - obrázek 3
Velikost písma:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Šrumec Uherský Brod

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Šrumec Uherský Brod se nachází ve zrekonstruovaných půdních prostorách Panského domu. 

Výraz nízkoprahový znamená "dostupný, neodrazující od vstupu". Nízkoprahový klub neboli nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je sociální služba určená dětem a dospívajícím. Kluby jsou prevencí vysedávání na lavičkách, vandalismu na veřejném prostranství, záškoláctví nebo konfliktů se zákonem.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Šrumec Uherský Brod - obrázek 4Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Šrumec Uherský Brod - obrázek 5Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Šrumec Uherský Brod - obrázek 6Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Šrumec Uherský Brod - obrázek 7 
[otevřít fotogalerii]

Poslání služby

Posláním nízkoprahového zařízení Šrumec je poskytovat dětem a mládeži pomoc a zázemí a snažit se tak omezit negativní působení vlivu "ulice" na jejich život.


Cíl služby

 • Začlenit uživatele do vrstevnické skupiny, podpořit uživatele ve zdravém prosazování sebe sama v kolektivu a v navazování vztahů (kamarádských, partnerských atd.).
 • Zprostředkovat uživateli kontakt se širším sociálním prostředím, předcházet sociálnímu vyloučení uživatelů služby.
 • Rozvíjet sociální dovednosti a schopnosti uživatelů (sepsání životopisu, osvojování sociálních rolí atd.).
 • Podporovat uživatele v samostatném jednání (např. s institucemi).
 • Motivovat uživatele k pravidelné školní docházce a dokončení profesní přípravy.
 • Předcházet vzniku rizikového chování, popř. snížit rizika vyplývající z rizikového chování uživatele.
 • Motivovat uživatele k řešení své nepříznivé sociální situace.
 • Podporovat smysluplné trávení volného času uživatelů (v NZDM Šrumec i mimo něj).
 • Poskytovat uživatelům bezpečný prostor.

Okruh osob, kterým je služba určena

NZDM Šrumec poskytuje sociální služby dětem a mládeži ve věku od 6 do 20 let.

Podrobná specifikace cílové skupiny ke stažení zde.

NZDM Šrumec ti může být užitečný, pokud:

 • se nudíš a nechceš být sám (nebaví tě kroužky, nechceš se flákat na ulici...)
 • máš problém, se kterým se nevíš rady (problémy ve škole, doma, s kamarády, s úřady...)
 • máš pocit, že tvé okolí nechápe tvou životní situaci nebo tvůj názor (dostáváš se do konfliktů, máš vztek, cítíš se odstrčený...)
 • se dostáváš do rizikových a ohrožujících situací (kouření, drogy, šikana, záškoláctví...)
 • nejde ti to ve škole, potřebuješ pomoc se školními projekty, domácími úkoly, učivem...
 • se chceš seberealizovat
 • nemáš vlastní soukromý prostor a zázemí

Provozní doba služby

Pro uživatele ve věku 6-10 let:

pondělí - 12:00 - 17:00 hodin, pátek- 10:00- 13:00 hodin *, úterý, středa, čtvrtek- zavřeno

Pro uživatele ve věku  11-20 let:

pondělí -  čtvrtek- 12:00 - 17:00 hodin, pátek- 13:00 - 15:00 hodin*

*otevírací doba určená pro individuální poradenství bez možnosti čerpání volnočasových aktivit


Kapacita služby

 • 25 uživatelů - skupinová práce
 • 4 uživatelé - individuální práce

Poskytované činnosti v NZDM

a) výchovné a vzdělávací činnosti

 • kontaktní práce s uživatelem (formou rozhovoru v klubu, v kontaktní místnosti popřípadě telefonicky nebo pomocí webu...)
 • situační intervence – pedagogická práce v situacích s výchovným obsahem
 • preventivní programy (témata - šikana, rizika užívání návykových látek, záškoláctví, bezpečný sex, zdravý životní styl, kariéra…)
 • pobyt v zařízení – bez čerpání dalších služeb (uživateli je poskytováno světlo, teplo, místo k odpočinku, volnočasové aktivity, realizace osobních aktivit…)
 • příprava do školy nebo příprava mimoškolní látky
 • volnočasové, kulturní a sportovní aktivity

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • besedy, exkurze, výlety
 • akce s uživateli jiných služeb, pro veřejnost (DOD apod.)

c) sociálně terapeutické činnosti

 • pomoc uživateli v krizi
 • skupinová práce
 • rozhovor s uživatelem končící nalezením řešení či cesty k řešení aktuálního problému

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • kontakt s institucemi ve prospěch uživatele, realizován se souhlasem uživatele (telefonický, ústní, písemný kontakt pracovníka s úřady, policií, se školou…)
 • zprostředkování dalších služeb - fyzický doprovod do zařízení návazné péče, asistence při jednáních
 • práce s blízkými osobami uživatele - informační servis, poradenství poskytované blízkým osobám uživatele (např. rodiče, přátelé) se souhlasem uživatele
 • poradenství a informační servis (zejména v oblasti vztahů, rodiny, návykových látek, školy, volného času, sociálně-právní atd.)

Pravidla poskytování služby

 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
 • vyhláška č. 505/2006 Sb. v platném znění,
 • vnitřní pravidla služby ke stažení
 • zásady poskytování služby ke stažení

Vybavení služby

Počítače s připojením na internet, stolní tenis, stolní fotbal, kulečník, šipky, Xbox One S, televizor, výtvarné potřeby, hudební nástroje, stolní hry a sportovní potřeby. Počítače NZDM jsou zapojeny do Metropolitní komunikační sítě MAN-UB.


Další informace

V případě, že Vás naše služba oslovila a máte zájem o více informací, sjednejte si schůzku s vedoucí zařízení Mgr. Vlastou Holzerovou na tel. čísle 734 447 743, případně e-mailem: vedouci.nzdm@ssub.cz.

 

Těší se na tebe Vlasta, Míša a Tomáš

„Zde je bezpečněji než na ulici."

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Šrumec Uherský Brod - obrázek 8