SASRD Uherský Brod
Pomoc a podpora lidem v nepříznivé sociální situaci Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
UHERSKÝ BROD
,
příspěvková organizace
Za Humny 2292, Uh.Brod
Telefon: 572 612 500
E-mail: info@ssub.cz
Velikost písma:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Logo EU

Jedná se o službu sociální prevence dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

[otevřít fotogalerii]

Poslání

Jsme terénní a ambulantní sociální služba, která podporuje rodiny s dítětem nebo více dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, při které je ohrožen vývoj dítěte/dětí. Tyto rodiny, které nedokáží samy bez další pomoci překonat tíživé období, motivujeme a aktivizujeme ke změně. Požadujeme, aby se rodiče na řešení problému spolupodíleli. Pracujeme převážně v přirozeném prostředí rodiny.

Cílem služby je zejména pomoc cílové skupině osob se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti.

Cílová skupina osob

Okruh osob, pro které je sociální služba určena (cílová skupina):

 • Rodina s dítětem/dětmi do 18 let věku.

Okruh osob, pro které je sociální služba určena (věková struktura):

 • Bez omezení věku.

 Okruh osob, pro které není sociální služba určena:

 • Bezdětná rodina,
 • Rodina s dítětem/dětmi staršími 18 let,
 • Rodina, které nežije v ORP Uherský Brod.

Cíle služby

Rodina je vedena k tomu, aby byla schopná:

 • zajistit výchovu a vzdělávání dětí přiměřeně jejich věku (prevence odebírání dětí z rodiny)
 • samostatně vyřizovat záležitosti na úřadech, u lékaře, ve škole , aj.
 • řešit nepříznivou finanční situaci
 • zabezpečit své finanční potřeby z příjmu ze zaměstnání (prevence závislosti na sociálních dávkách)

Zásady poskytování sociální služby

 • zásada dodržování práv uživatel (respektování ochrany osobnosti, vůle, soukromí uživatelů, případně anonymity uživatel),
 • zásada přirozenosti prostředí (práce s uživateli probíhá převážně v jejich přirozeném prostředí),
 • zásada návaznosti služeb (navazování kontaktů i s jinými spolupracujícími subjekty
  a pomoc uživatelům při kontaktování a využívání dalších návazných služeb),
 • zásada individuálního přístupu (nastavení a poskytování služby probíhá na základě individuálních potřeb uživatele/rodiny),
 • zásada vedení k samostatnosti (uživatel je veden k samostatnému řešení problémových situací), 
 • zásada dobrovolnosti (spolupráce je vykonávána na základě svobodné vůle, uživatel spolupracuje dobrovolně),
 • zásada nezávislosti na službě (služba je poskytována takovým způsobem, aby uživatel nebyl na službě závislý; je motivován k řešení dané situace),
 • zásada mlčenlivosti a diskrétnosti (bez souhlasu uživatele nejsou poskytovány žádné informace třetím osobám; výjimkou je poskytnutí informací ze zákona (OSPOD) či vyžádání informací orgány činnými v trestním řízení a soudy).

Uvedené zásady napomáhají pracovníkům při rozhodování v konkrétních situacích. Organizace podporuje zásady vedoucí ke zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby

Výklad pojmů:

 • zájemce – potenciální uživatel sociální služby,
 • žadatel – osoba, která žádá o poskytnutí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
 • zprostředkovatel – osoba, která vstupuje do jednání (rodinný příslušník, pracovnice OSPOD, blízká nebo jiná osoba) a která přichází službu zprostředkovat a vyjednávat o ní.

SASRD informuje zájemce o sociální službu prostřednictvím webových stránek, informačních letáků, prostřednictvím pracovníků Oddělení sociálně právní ochrany dětí, dále pak prostřednictvím zástupců obecních úřadů, základních škol, mateřských škol, pediatrů, popř. dalších institucí a rovněž prostřednictvím článků v místním tisku. Na webových stránkách naleznou zájemci nabídku základních činností. Kromě toho mohou zájemci navštívit a získat informace o službě u sociálního pracovníka v kanceláři SASRD ve vymezenou dobu v rámci základního sociálního poradenství.

SASRD mají určené sociální pracovníky, kteří jsou oprávněni jednat se zájemcem (případně zprostředkovatelem).

 Místem pro toto jednání může být:

 • kancelář SASRD Uherský Brod,
 • domácnost zájemce,
 • kancelář pracovníků OSPOD
 • (po dohodě obou stran) jiné neutrální místo.

 Jednat lze:

 • osobně,
 • telefonicky,
 • elektronicky (e-mail),
 • písemně.

 Při informování zájemce (zprostředkovatele) pracovníci postupují v souladu s pravidly pro informování zájemce o službu.

Popis služby

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány sociálními pracovnicemi formou:

 • terénní – návštěvou pracovnic v přirozeném sociálním prostředí uživatele,
 • ambulantní – návštěvou uživatele v kanceláři SASRD

a nabízí tyto základní činnosti:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. pracovně výchovná činnost s dětmi,
 2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních,
 3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
 4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
 5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět

c) sociálně terapeutické činnosti:

 1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Rovněž poskytujeme základní sociální poradenství.

Pravidla poskytování služby se řídí:

 • zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
 • vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění,
 • vnitřními pravidly organizace.

Pravidla pro vyřizování stížností

 1. Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb je oprávněn podat kdokoli, uživatel má možnost zvolit si zástupce pro podání a vyřizování stížnosti.
 2. Stížnost lze podat:
 • osobně,
 • písemně (poštou nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu stiznosti@ssub.cz),
 • telefonicky,
 • anonymně.

       3. Pro anonymní a písemné stížnosti jsou určeny schránky na stížnosti, které jsou umístěny:

 • na adrese sídla poskytovatele - Za Humny 2292, Uherský Brod,
 • na adrese sídla SASRD - U Žlebu 1066, Uherský Brod,

Poskytovatel stížnost eviduje a řeší do 30 dnů ode dne přijetí stížnosti. O výsledku, případně prodloužení lhůty vyřízení stížnosti, informuje poskytovatel stěžovatele písemně.
U anonymních stížností výsledek řešení stížnosti poskytovatel zveřejňuje na informační vývěsce na adrese poskytovatel

Provozní doba

Služba je poskytována v pracovní dny.

Terénní forma služby je poskytována:

Pondělí7:00 - 15:30 hodin

(v době od 15:30 do 17:00 hodin bude služba k dispozici pouze
a výhradně po předchozí domluvě s uživateli)

Úterý7:00 - 15:30 hodin

(v době od 15:30 do 17:00 hodin bude služba k dispozici pouze
a výhradně po předchozí domluvě s uživateli)

Středa 7:00- 15:30 hodin

(v době od 15:30 do 17:00 hodin bude služba k dispozici pouze
a výhradně po předchozí domluvě s uživateli)

Čtvrtek7:00 - 15:30 hodin

(v době od 15:30 do 17:00 hodin bude služba k dispozici pouze
a výhradně po předchozí domluvě s uživateli)

Pátek7:00 -  15:30hodin 

Ambulantní forma služby je poskytována:

Středa

7:00 - 15:30 hodin

Pátek

7:00 - 15:30 hodin

Informace o službě je možné získat každý pátek v době od 12:00 do 14:30 hodin v kanceláři SASRD, na adrese Uherský Brod, U Žlebu 1066.

Kapacita služby

4 klienti/1 okamžik

Úhrady za služby

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Ukončení služby

 1. Uživatel může smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. Smlouva zanikne posledním dnem měsíce, v němž byla písemná výpověď doručena poskytovateli.
 2. Poskytovatel může smlouvu vypovědět, jestliže:

a)  pominuly důvody pro poskytování sociální služby,

b)  žadatel porušuje Vnitřní pravidla, která jsou součástí této smlouvy,

c)  žadatel přestal plnit kritéria pro poskytování sociálních služeb, kterými jsou:

 1. rodina s dítětem/dětmi do 18 let věku, jehož/jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů nepříznivé sociální situace,
 2. rodina má zájem zkvalitnit svůj život a aktivně se podílet na realizaci jednotlivých kroků individuálního plánu,
 3. rodina žije v ORP Uherský Brod,

d)  žadatel nevyužívá službu déle než 3 měsíce,

e)  poskytovatel nebude schopen službu dále poskytovat z důvodů provozních, odborných, finančních apod. V tomto případě nabídne poskytovatel pomoc při hledání náhradní služby.

Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď žadateli doručena.

      3.  Dohodou lze smluvní vztah ukončit kdykoliv.

Prostory, materiální a technické vybavení

Rodiny jsou navštěvovány převážně v jejich domácím prostředí. Četnost návštěv a délka spolupráce se odvíjí od individuální potřeby uživatele s ohledem na závažnost řešené situace. Návštěvy jsou realizovány ve výše uvedenou dobu.  Při práci v terénu je možné použít služební automobil.

Pro uživatele je také vymezen čas, kdy se mohou obrátit na sociální pracovnice přímo v jejich kancelářích, které se nacházejí v Domě s pečovatelskou službou (DPS) v Uherském Brodě, v ulici U Žlebu 1066. DPS je majetkem města Uherský Brod a Sociálním službám byla dána do užívání Smlouvou o výpůjčce. Do kanceláří v suterénu a ambulantní místnosti je samostatný bezbariérový přístup (není společný s hlavním vstupem do DPS). Kanceláře jsou vybaveny běžným kancelářským nábytkem, počítači s připojením na internet, tiskárnami, skartačním zařízením apod. Ambulantní forma sociální práce probíhá v samostatné místnosti. V této místnosti je k dispozici mj. počítač s přístupem na internet pro rychlé vyhledávání potřebných informací, hrací kout pro děti a další základní vybavení a pomůcky pro práci s rodiči i dětmi (kancelářské potřeby, hry, hračky, didaktické pomůcky vhodné pro různé věkové kategorie apod.).

K technickému vybavení služby patří také kamera, která slouží při videotréninku interakcí (VTI) a fotoaparát.