Pomoc a podpora lidem v nepříznivé sociální situaci Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Uherský Brod Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Uherský Brod Dům pečovatelkých služeb Za Humny 2292 Dům pečovatelkých služeb U Žlebu 1066 Dům pečovatelkých služeb Za Humny 2467 Dům pečovatelkých služeb Starý Hrozenkov Dům s chráněnými byty sv. Anežky České Suchá Loz Pečovatelská služba
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
UHERSKÝ BROD
,
příspěvková organizace
Za Humny 2292, Uh.Brod
Telefon: 572 612 500
E-mail: info@ssub.cz
Velikost písma:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Logo EU

Jedná se o službu sociální prevence dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

[otevřít fotogalerii]

Poslání

Jsme terénní a ambulantní sociální služba, která podporuje rodiny s dítětem nebo více dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, při které je ohrožen vývoj dítěte/dětí. Tyto rodiny, které nedokáží samy bez další pomoci překonat tíživé období, motivujeme a aktivizujeme ke změně. Požadujeme, aby se rodiče na řešení problému spolupodíleli. Pracujeme převážně v přirozeném prostředí rodiny.

Cílem služby je zejména pomoc cílové skupině osob se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti.

Cílová skupina osob

Okruh osob, pro které je sociální služba určena (cílová skupina):

 • Rodina s dítětem/dětmi do 18 let věku.

 Okruh osob, pro které je sociální služba určena (věková struktura):

 • Bez omezení věku.

 Okruh osob, pro které není sociální služba určena:

 • Bezdětná rodina,
 • Rodina s dítětem/dětmi staršími 18 let,
 • Rodina, které nežije v ORP Uherský Brod.

 Služby nejsou určeny pro bezdětné rodiny a pro rodiny s dětmi staršími 18 let.

Zásady poskytování sociální služby

 • Dodržování práv uživatel - respektování ochrany osobnosti, vůle, soukromí uživatelů, případně anonymity uživatel.
 • Přirozenosti prostředí - práce s klienty probíhá v jejich přirozeném prostředí.
 • Návaznosti služeb - navazování kontaktů i s jinými spolupracujícími subjekty a pomoc klientům při kontaktování a využívání dalších služeb dle jejich přání a potřeb.
 • Dobrovolnosti - spolupráce je vykonávána na základě svobodné vůle, uživatel spolupracuje dobrovolně.
 • Nezávislosti na službě - služba je poskytována takovým způsobem, aby uživatel nebyl na službě závislý. Je motivován k řešení dané situace.
 • Mlčenlivosti a diskrétnosti - bez souhlasu uživatele nejsou poskytovány žádné informace třetím osobám. Výjimkou je poskytnutí informací ze zákona (OSPOD) či vyžádání informací orgány činnými v trestním řízení a soudy. Uživatel je o poskytnutí těchto informací vždy seznámen.

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby

Budoucí uživatel se sám informuje o službě, nebo na doporučení odboru sociálně právní ochrany dětí mu je tato služba nabídnuta terénními pracovnicemi. Služba je poskytována na základě smlouvy (viz dokumenty ke stažení), která může být uzavřena ústně nebo písemně a může být i anonymní. Při sjednávání služby je uživatel seznámen se svými právy a povinnostmi, s průběhem služby a předpokládanou dobou trvání služby. Poskytovatel shromažďuje údaje jen nezbytně nutné k poskytování služby, a to vždy se souhlasem uživatele. Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ve vnitřních pravidlech SASRD a organizace jsou uvedeny další postupy a metody práce související s poskytováním terénní práce pro rodiny s dětmi. Uživatelé mají možnost se kdykoliv vyjádřit k rozsahu, způsobu i průběhu poskytovaných služeb. Poskytovatel má vypracovány Pravidla pro podávání stížností, připomínek a námětů, která jsou závazná pro všechny zaměstnance SASRD.

Popis služby

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány sociálními pracovnicemi formou:

 • terénní – návštěvou pracovnic v přirozeném sociálním prostředí uživatele,
 • ambulantní – návštěvou uživatele v kanceláři SASRD

a nabízí tyto základní činnosti:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. pracovně výchovná činnost s dětmi,
 2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních,
 3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
 4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
 5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět

c) sociálně terapeutické činnosti:

 1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Rovněž poskytujeme základní sociální poradenství.

Pravidla poskytování služby se řídí:

 • zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
 • vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění,
 • vnitřními pravidly organizace.

Pravidla pro vyřizování stížností

Poskytovatel má vypracována pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, připomínek a námětů, která jsou závazná pro všechny zaměstnance SASRD.

Provozní doba

Služba je poskytována v pracovní dny.

Terénní forma služby je poskytována:

Pondělí7:00 - 15:30 hodin

(v době od 15:30 do 17:00 hodin bude služba k dispozici pouze
a výhradně po předchozí domluvě s uživateli)

Úterý7:00 - 15:30 hodin

(v době od 15:30 do 17:00 hodin bude služba k dispozici pouze
a výhradně po předchozí domluvě s uživateli)

Středa11:30 - 15:30 hodin

(v době od 15:30 do 17:00 hodin bude služba k dispozici pouze
a výhradně po předchozí domluvě s uživateli)

Čtvrtek7:00 - 15:30 hodin

(v době od 15:30 do 17:00 hodin bude služba k dispozici pouze
a výhradně po předchozí domluvě s uživateli)

Pátek7:00 - 11:30 hodin 

Ambulantní forma služby je poskytována:

Středa

7:00 - 11:30 hodin

Pátek

12:00 - 15:30 hodin

Informace o službě je možné získat každý pátek v době od 12:00 do 14:30 hodin v kanceláři SASRD, na adrese Uherský Brod, U Žlebu 1066.

Kapacita služby

4 klienti/1 okamžik

Úhrady za služby

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Ukončení služby

Službu lze ukončit:

 • uplynutím sjednané doby,
 • výpovědí ze strany uživatele služby,
 • výpovědí ze strany poskytovatele služby.

Prostory, materiální a technické vybavení

Rodiny jsou navštěvovány převážně v jejich domácím prostředí. Četnost návštěv a délka spolupráce se odvíjí od individuální potřeby uživatele s ohledem na závažnost řešené situace. Návštěvy jsou realizovány ve výše uvedenou dobu.  Při práci v terénu je možné použít služební automobil.

Pro uživatele je také vymezen čas, kdy se mohou obrátit na sociální pracovnice přímo v jejich kancelářích, které se nacházejí v Domě s pečovatelskou službou (DPS) v Uherském Brodě, v ulici U Žlebu 1066. DPS je majetkem města Uherský Brod a Sociálním službám byla dána do užívání Smlouvou o výpůjčce. Do kanceláře v suterénu a ambulantní místnosti je samostatný bezbariérový přístup (není společný s hlavním vstupem do DPS). Do kanceláře ve 2. patře je přístup přes lávku ze zadní strany budovy. Kanceláře jsou vybaveny běžným kancelářským nábytkem, počítači apod. Ambulantní forma sociální práce probíhá v samostatné místnosti. V této místnosti je k dispozici mj. počítač s přístupem na internet pro rychlé vyhledávání potřebných informací, hrací kout pro děti
a další základní vybavení a pomůcky pro práci s rodiči i dětmi (kancelářské potřeby, hry, hračky, didaktické pomůcky vhodné pro různé věkové kategorie apod.).

K technickému vybavení služby patří také kamera, která slouží při videotréninku interakcí (VTI).