Pečovatelská služba
Pomoc a podpora lidem v nepříznivé sociální situaci Pomoc a podpora lidem v nepříznivé sociální situaci
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
UHERSKÝ BROD
,
příspěvková organizace
Za Humny 2292, Uh.Brod
Telefon: 572 612 500
E-mail: info@ssub.cz
Velikost písma:

Pečovatelská služba - Ceny

Informace o cenách služeb jsou uvedeny v Sazebníku Pečovatelské služby Uherský Brod v platném znění. Vyúčtování za odebrané služby a způsob jejich úhrady je popsáno ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby:

Výše úhrady za sociální služby a způsob jejího placení

 1. Uživatel je povinen platit úhradu za poskytnuté sociální služby dle platného Sazebníku Pečovatelské služby Uherský Brod, případně je povinen poskytovateli doložit doklad prokazující nárok na poskytování bezplatné pečovatelské služby dle § 75, odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb.
 2. Poskytovatel je povinen předložit uživateli písemné vyúčtování za každý kalendářní měsíc, ve kterém služby poskytoval, a to nejpozději do 10. dne následujícího kalendářního měsíce.
 3. Uživatel se zavazuje zaplatit vyúčtovanou cenu poskytnutých sociálních služeb. Zaplatit za služby lze těmito způsoby:
 • v hotovosti pověřenému pracovníkovi poskytovatele a to v den předložení písemného vyúčtování. Identitu pověřeného pracovníka sdělí uživateli sociální pracovník,
 • v hotovosti v pokladně na adrese sídla poskytovatele nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení vyúčtování poskytnutých služeb,
 • bezhotovostně na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy (dle přiděleného variabilního symbolu) nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení vyúčtování poskytnutých služeb.

Pečovatelská služba Uherský Brod (PS) používá pro evidenci odebraných služeb elektronický software firmy Zajíc PS James edition. Tento program umožňuje přesnou evidenci času potřebného k poskytnutí úkonů u uživatelů služby pomocí čteček čárových kódů.

V praxi vypadá evidence pomocí čteček následovně:

 • Každý uživatel má u sebe v bytě vytištěné čárové kódy pro každý úkon, který má uvedený ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby.
 • Každý pracovník v sociálních službách má u sebe čtečku čárových kódů.
 • Při příchodu pracovníka k uživateli na předem domluvený úkon si pracovník načte přes čárový kód začátek prováděného úkonu a po jeho skončení si načte ukončení tohoto úkonu.
 • Systém eviduje čas, který pracovník stráví u klienta a to se zaokrouhlením na celé „pětiminuty“ nahoru.
 • Na konci měsíce pak systém uvede celkový počet hodin, který strávil pracovník u uživatele a to pro každý úkon zvlášť. Také je sečten počet donesených či dovezených obědů a počet předaných kg prádla k praní.
 • Při vyúčtování poskytnuté péče je celkový čas strávený poskytnutím služby u uživatele zaokrouhlen na celou čtvrthodinu nahoru (aby platba v hotovosti neobsahovala haléře).

Příklad: Pracovník bude provádět pomoc s úklidem v bytě uživatele. Začátek práce bude na čtečce čárových kódů zaevidovaný v 13:27 hod a konec úkonu v 14:03 hod. Skutečný čas, který pracovník u uživatele pomáhal, je 36 min, ale započtený čas bude 40 min.

Příklad: Při měsíčním vyúčtování bude mít uživatel zaevidováno celkem 325 min při pomoci s hygienou, což je 5 hod a 25 min. V měsíčním vyúčtování bude čas zaokrouhlen na 330 min, což činí 5 hod a 30 min.

Sazebník Pečovatelské služby Uherský Brod v platném znění najdete na stránce ke stažení.