Pečovatelská služba
Pomoc a podpora lidem v nepříznivé sociální situaci Pomoc a podpora lidem v nepříznivé sociální situaci
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
UHERSKÝ BROD
,
příspěvková organizace
Za Humny 2292, Uh.Brod
Telefon: 572 612 500
E-mail: info@ssub.cz
Velikost písma:

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba v Uherském Brodě je od 1. 1. 2007 je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb.,v platném znění, na základě Smlouvy o poskytnutí sociální služby uzavřené mezi žadatelem a příspěvkovou organizací a dle platného sazebníku.

[otevřít fotogalerii]

Poslání pečovatelské služby

 Posláním Pečovatelské služby Uherský Brod je podporovat uživatele v činnostech, které zvládají sami, a pomáhat jim v činnostech, které již sami nezvládnou. Podporou a pomocí napomáhat uživatelům k jejich co nejdelšímu setrvání v domácím prostředí.

Cíl pečovatelské služby

 • Poskytovat uživatelům podporu a pomoc v běžných činnostech, které již nezvládají udělat sami.
 • Poskytováním služby prodloužit uživateli jeho setrvání v přirozeném (domácím) prostředí.
 • Podporovat aktivní spolupráci při péči o uživatele s jeho rodinou a jinými osobami nebo službami.

Základní zásady při poskytování služby

 • Individuální přístup – při nastavení a poskytování péče uživatelům, tak při základním sociálním poradenství.
 • Flexibilita – při poskytování péče se co nejvíce přizpůsobíme potřebám klienta.
 • Akceptování svobodné vůle – projevená svobodná vůle uživatele je pro pracovníky směrodatná.
 • Diskrétnost – ctíme  soukromí uživatele.
 • Podpora k soběstačnosti – podporujeme uživatele v činnostech, které zvládnou sami.
 • Žádná omezení – při poskytování služby neužíváme žádná omezující opatření.

Okruh osob, kterým je služba určena

1. Cílová skupina

 • senioři      
 • osoby se zdravotním postižením (služba je poskytována osobám, kterým byl přiznán invalidní důchod a osobám, jimž lékař doporučí využití pečovatelské služby na základě změny jejich zdravotního stavu)
 • rodiny s dítětem/dětmi (služba je poskytována rodinám s dětmi, kde se narodily současně tři nebo více dětí, a to do čtyř let věku těchto dětí).

2. Věková kategorie

 • od 18 let

3. Služby neposkytujeme

 • osobám, jejichž situace nevyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • osobám s agresivním nebo sexistickým chováním (fyzickým či verbálním)
 • osobám, u kterých nejsou zajištěny podmínky pro kvalitní a bezpečné poskytování služby (agresivní zvíře      v bytě, nevyhovující hygienické podmínky v bytě, nedostatečné      pomůcky apod.)

Místní a časová dostupnost pečovatelské služby

 • Terénní služby jsou poskytovány v domácnostech uživatelů v regionu Uherský Brod, Starý Hrozenkov, Suchá Loz, Bánov a Bystřice pod Lopeníkem. Pracovní doba pro terénní formu je denně, v době od 600 do 2200 hodin, dle potřeb uživatele a dle předchozí domluvy s pracovníkem služby. Doba poskytování sociální služby se aktuálně přizpůsobuje individuálním potřebám uživatelů.
 • Ambulantní služby jsou poskytovány v hygienických střediscích organizace na adrese Uherský Brod, Za Humny 2292; Uherský Brod, Za Humny 2467 a Suchá Loz č. 340.  Pracovní doba v ambulantní formě služby je ve všední dny pondělí až pátek od 800 hod do 1400 hod

Kapacita služby

Terénní forma               PO – PÁ           6 - 14 hod       8 uživatelů / 1 okamžik

                                   PO - PÁ         14 - 22 hod       3 uživatelé / 1 okamžik

                                   SO – NE           6 - 14 hod       4 uživatelé / 1 okamžik

                                   SO – NE         14 - 22 hod       2 uživatelé / 1 okamžik

 Ambulantní forma         PO – PÁ           8 – 14 hod       3 uživatelé / 1 okamžik

Všichni pracovníci důsledně respektují zásady Etického kodexu pracovníků, který slouží především pro ochranu uživatelů služby před předsudky a negativním hodnocením.

Pečovatelská služba je poskytována uživatelům zaškoleným personálem, a to pracovnicemi v sociální službách - pečovatelkami, které mají akreditovaný kurz. V PS Uherský Brod pracuje 19 pečovatelek.  O činnosti spojené se sjednáním, průběhem a ukončením pečovatelské služby a dalšími nezbytnými úkony se starají dvě sociální pracovnice a vedoucí pečovatelské služby.

Pečovatelská služba má  vyhrazenou dobu pro veřejnost každou středu od 8:00 do 17:00 hodin v kanceláři pečovatelské služby (mimo tuto dobu je možné si osobní schůzku sjednat telefonicky).

Žádost o poskytnutí služby

Veškeré pečovatelské služby jsou poskytovány podle potřeb klientů a možností pečovatelské služby na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí sociální služby a dle platného sazebníku (viz dokumenty ke stažení). K sepsání této smlouvy je nutné vyplnit Žádost o poskytnutí pečovatelské služby, kde si uživatel určí rozsah prováděné služby. Žádost o poskytnutí PS je možné si vyzvednout a vyplnit osobně v kanceláři PS v budově DPS v Uherském Brodě, Za Humny 2292, tel. č. 572 612 574, případně si ho stáhnout ze stránky ke stažení. Pokud zdravotní stav žadatele nedovolí vyřídit si žádost v kanceláři PS, navštíví ho sociální pracovnice PS osobně. Na základě podané žádosti je sepsána Smlouva o poskytnutí sociální služby mezi sociálními službami a uživatelem. Tuto smlouvu lze kdykoliv dodatkem rozšířit. Vzor smlouvy je možné nalézt na stránce ke stažení. Pokud žadatel nesplňuje podmínky pro poskytování pečovatelské služby, je jeho žádost odmítnuta. Úhrady za službu se řídí vyhláškou 505/2006 Sb,§ 6, dále rozsahem poskytnutých služeb a platným sazebníkem pečovatelské služby. Službu lze ukončit výpovědí ze strany uživatele služby, výpovědí ze strany poskytovatele nebo dohodou obou stran.

Bezplatné poskytování pečovatelské služby

a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí,

b) účastníkům odboje (zákon č. 255/1946 Sb.),

c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č.119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č.119/1990 Sb.,ve znění zákona č. 47/1991 Sb. zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm.c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, popřípadě méně,pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,

d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb., a zákona č.78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, popřípadě méně,pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,

e) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 70 let.