Dům pečovatelkých služeb Za Humny 2292
Pomoc a podpora lidem v nepříznivé sociální situaci Pomoc a podpora lidem v nepříznivé sociální situaci
Dům pečovatelkých služeb Za Humny 2292 Dům pečovatelkých služeb U Žlebu 1066 Dům pečovatelkých služeb Za Humny 2467 Dům pečovatelkých služeb Starý Hrozenkov Dům s chráněnými byty sv. Anežky České Suchá Loz Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Uherský Brod Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Uherský Brod Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Uherský Brod
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
UHERSKÝ BROD
,
příspěvková organizace
Za Humny 2292, Uh.Brod
Telefon: 572 612 500
E-mail: info@ssub.cz
Velikost písma:

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba v Uherském Brodě je od 1. 1. 2007 je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb.,v platném znění, na základě Smlouvy o poskytnutí sociální služby uzavřené mezi žadatelem a příspěvkovou organizací a dle platného sazebníku.

[otevřít fotogalerii]

Pečovatelská služba podporuje osoby, které si nejsou schopny sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby, nebo které pro nepříznivý zdravotní stav potřebují další osobní péči. PS se poskytuje uživatelům zejména v jejich domácnostech nebo v domech s pečovatelskou službou.

Poslání pečovatelské služby

Poskytovat sociální službu osobám, jejiž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Podporovat samostatný a nezávislý život osob v jejich domácím prostředí.
Podporovat aktivní spolupráci a účast osob při poskytování sociální služby.

Cíl pečovatelské služby

Poskytovat osobám, jimž je sociální služba určena, pomoc a podporu v takovém rozsahu, který zachovává jejich přirozenou aktivitu a soběstačnost, a který umožňuje osobám zůstat co nejdéle v přirozeném domácím prostředí a zachovává jejich přirozené sociální vazby.

Cíl pracovníků PS (2015 - 2017)

 • Poskytovat kvalitní a efektivní sociální službu dle potřeb uživatelů.
 • Zvyšovat svou odbornou kvalifikaci - zaměření  na kvalitní provádění individuálního plánování, pomoc při řešení krizových situací, znalost práva v praktickém životě, možnost aktivizace klienta v domácím prostředí.
 • Prevence syndromu vyhoření - správná motivace pracovníků, sebepoznání a psychohygiena.
 • Dostatečně a odborně informovat zájemce a veřejnost o činnosti, nabídce a možnostech Pečovatelské služby Uherský Brod.
 • Zlepšovat komunikaci a spolupráci v týmu.

Základní zásady při poskytování služby

 • Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.
 • Rozsah a forma pomoci poskytovaná prostřednictvím Pečovatelské služby Uherský Brod zachovává lidskou důstojnost. Poskytovaná podpora vychází z individuálně určených potřeb uživatelů sociální služby a posiluje jejich vůli zachovat si samostatný a nezávislý život v jejich domácím prostředí.
 • Každý uživatel služby uplatňuje vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace a dle svých možností se aktivně na jejím řešení podílí.
 • Pracovníci Pečovatelské služby Uherský Brod neuplatňují při své práci žádná restriktivní opatření.

Okruh osob, kterým je služba určena

1. Cílová skupina

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi

2. Věková kategorie

 • bez omezení věku

3. Služby neposkytujeme

 • osobám, jejichž zdravotní stav nevyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • uživatelům návykových látek
 • osobám s infekčním onemocněním

Forma poskytování pečovatelské služby

 • AMBULANTNÍ SLUŽBY
  služby, za kterými osoba dochází, je doprovázena či dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování. Kapacita ambulantní formy poskytování je 9 uživatelů služby / den.

 • TERÉNNÍ SLUŽBY
  služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí (v domácnosti). Kapacita terénní formy je 189 uživatelů / den.

Všichni pracovníci důsledně respektují zásady Etického kodexu pracovníků, který slouží především pro ochranu uživatelů služby před předsudky a negativním hodnocením.

Pečovatelská služba je poskytována uživatelům zaškoleným personálem, a to pracovnicemi v sociální službách - pečovatelkami, které mají akreditovaný kurz. V PS Uherský Brod pracuje 14 pečovatelek.  O administrativu a ostatní nezbytné činnosti spojené se sjednáním, průběhem a ukončením pečovatelské služby se starají vedoucí pečovatelské služby, sociální pracovnice a koordinátorka pečovatelské služby.

Péče je zabezpečována denně od 6:00 hodin do 22:00 (včetně sobot, nedělí a svátků), dle potřeb uživatelů.Pečovatelská služba má také vyhrazenou dobu pro veřejnost každou středu od 8:00 do 17:00 hodin v kanceláři pečovatelské služby (mimo tuto dobu je možné si osobní schůzku sjednat telefonicky).

Poskytujeme péči v Domech s pečovatelskou službou v Uherském Brodě Za Humny 2292 a 2467, U Žlebu 1066 a ve Starém Hrozenkově, v Domě s chráněnými byty sv. Anežky České v Suché Lozi. Pečovatelskou službu zajišťujeme v domácnostech v Uherském Brodě, Bánově, Bystřici pod Lopeníkem, Starém Hrozenkově a v Suché Lozi. K úhradě poskytnutých služeb se využívá především příspěvek na péči, pokud je uživateli přiznán.

Žádost o zavedení služby

Veškeré pečovatelské služby, ať už základní nebo fakultativní jsou obyvatelům poskytovány dle jejich potřeby a možností pečovatelské služby na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí sociální služby a dle platného sazebníku (viz dokumenty ke stažení). K sepsání této smlouvy je nutné vyplnit Žádost o zavedení pečovatelské služby, kde si uživatel určí rozsah prováděné služby. Žádost o zavedení PS je možné si vyzvednout a vyplnit osobně v kanceláři PS v budově DPS v Uherském Brodě, Za Humny 2292, tel. č. 572 612 574, případně si ho stáhnout ze stránky ke stažení. Pokud zdravotní stav žadatele nedovolí vyřídit si žádost v kanceláři PS, navštíví ho sociální pracovnice PS osobně. Na základě podané žádosti je sepsána Smlouva o poskytnutí sociální služby mezi sociálními službami a uživatelem. Tuto smlouvu lze kdykoliv dodatkem rozšířit. Vzor smlouvy je možné nalézt na stránce ke stažení. Pokud žadatel nesplňuje podmínky pro poskytování pečovatelské služby, je jeho žádost odmítnuta. Úhrady za službu se řídí vyhláškou 505/2006 Sb,§ 6, dále rozsahem poskytnutých služeb a platným sazebníkem pečovatelské služby. Službu lze ukončit výpovědí ze strany uživatele služby, výpovědí ze strany poskytovatele nebo dohodou obou stran.

Bezplatné poskytování pečovatelské služby

a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí,

b) účastníkům odboje (zákon č. 255/1946 Sb.),

c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č.119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č.119/1990 Sb.,ve znění zákona č. 47/1991 Sb. zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm.c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, popřípadě méně,pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,

d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb., a zákona č.78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, popřípadě méně,pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,