Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NZDM Větrník Uherský Brod
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Uherský Brod Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Uherský Brod Dům pečovatelkých služeb Za Humny 2292 Dům pečovatelkých služeb U Žlebu 1066 Dům pečovatelkých služeb Za Humny 2467 Dům pečovatelkých služeb Starý Hrozenkov Dům s chráněnými byty sv. Anežky České Suchá Loz Pečovatelská služba
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
UHERSKÝ BROD
,
příspěvková organizace
Za Humny 2292, Uh.Brod
Telefon: 572 612 500
E-mail: info@ssub.cz
Velikost písma:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Větrník Uherský Brod

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Větrník Uherský Brod - Větrná 2060 se nachází na sídlišti Pod Vinohrady nedaleko rybníka. Vzniklo v roce 2008 rekonstrukcí bývalé jídelny a kuchyňky ve vstupní části bytového domu č. p. 2060.

logo vetrnik.jpg

[otevřít fotogalerii]

Posláním nízkoprahového zařízení Větrník je poskytovat dětem a mládeži pomoc a zázemí a snažit se tak omezit negativní působení vlivu "ulice" na jejich život.

Co je to nízkoprahový klub?

Nízkoprahový klub neboli nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je sociální služba určená dětem a dospívajícím. Kluby vznikají v malých i velkých městech tam, kde se mládež schází. Jsou prevencí vysedávání na lavičkách, vandalismu na veřejném prostranství, záškoláctví nebo konfliktů se zákonem. Pracovníci nízkoprahového zařízení poskytují mladým lidem pomoc v obtížných situacích spojených s dospíváním, experimenty všeho druhu, školní docházkou, rodinným životem a také formou prevence usilují o to, aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře a byli si vědomi potenciálních rizik. Výraz nízkoprahový znamená "dostupný, neodrazující od vstupu".

Pro koho je NZDM Větrník:

NZDM Větrník poskytuje sociální služby dětem a mládeži ve věku od 6 do 20 let na základě jejich vlastního zájmu.

NZDM Větrník ti může být užitečný, pokud:

 • se nudíš a nechceš být sám (nebaví tě kroužky, nechceš se flákat na ulici...)
 • máš problém, se kterým se nevíš rady (problémy ve škole, doma, s kamarády, s úřady...)
 • máš pocit, že tvé okolí nechápe tvou životní situaci nebo tvůj názor (dostáváš se do konfliktů, máš vztek, cítíš se odstrčený...)
 • se dostáváš do rizikových a ohrožujících situací (kouření, drogy, šikana, záškoláctví...)
 • nejde ti to ve škole, potřebuješ pomoc se školními projekty, domácími úkoly, učivem...
 • se chceš seberealizovat
 • nemáš vlastní soukromý prostor a zázemí

Služby zařízení nejsou určeny dětem a mládeži, které nepatří do dané věkové skupiny, ze zdravotních důvodů vyžadují specifickou asistenční službu nebo pro přenosnou a akutní chorobu nemohou pobývat v kolektivu či jsou pod přímým vlivem návykových a psychotropních látek.

Cíle NZDM Větrník:

 • uživatel je začleněn do vrstevnické skupiny a umí se zdravě prosazovat v kolektivu, je schopen navazovat a udržovat vztahy (vrstevnické, partnerské, rodinné, v rámci společnosti),
 • uživatel pracuje na řešení své nepříznivé sociální situace a snaží se jí předcházet,
 • uživateli je zprostředkován kontakt s širším sociálním prostředím (doprovod na úřady, výlety, sportovní turnaje, exkurze aj.), je schopen samostatného jednání s institucemi,
 • uživatel si rozvíjí své sociální dovednosti a schopnosti (sepsání životopisu, pohovor
  v zaměstnání, vyřízení občanského průkazu, jednání s úřadem práce, osvojování sociálních rolí aj.), má základní právní povědomí (např. je poučen o právních důsledcích páchání trestné činnosti apod.),
 • uživatel pracuje na zvládání pro něj rizikových životních situacích (drogy, kouření, agresivita, šikana aj.), disponuje schopnostmi a dovednostmi, díky kterým umí předcházet či řešit konfliktní situace,
 • uživatel chápe povinnost pravidelné školní docházky a potřeby vlastního vzdělávání, má pozitivní vztah ke vzdělávání a je motivován k úspěšnému dokončení profesní přípravy,
 • uživatel realizuje své nápady a smysluplně tráví volný čas v klubu i mimo něj (kroužky, vlastní nápady a aktivity v klubu, volnočasové aktivity aj.),
 • uživatel si je vědom bezpečného prostoru NZDM Větrník (své psychické, fyzické, právní
  a sociální ochrany během pobytu v NZDM Větrník),
 • uživatel zná rizika spojená s užíváním návykových látek a v případě potřeby ví, kde a jak vyhledat odbornou pomoc,
 • uživatelé mají povědomí o rizicích spojených se sexuálním životem a ví, jak se v této oblasti chovat zodpovědně,
 • uživatelé umí nekonfliktním způsobem prezentovat a prosazovat své zájmy v rámci skupiny vrstevníků, komunity a celé společnosti.

Obecné principy sociálních služeb:

 • respektujeme tvé individuální potřeby
 • dbáme na to, aby byla zachována lidská důstojnost, dodržována lidská práva a základní svobody (nejen tvé, ale i těch ostatních)
 • usilujeme o to, abychom podpořili tvou samostatnost a motivovali tě k řešení obtíží ve tvém životě
 • podporujeme tvé začlenění do společnosti

Principy NZDM Větrník:

 • Přístupnost – provozní doba služby odpovídá z hlediska času potřebám uživatele, je stabilní.
 • Bezplatnost – služba je poskytována bezplatně, nevyžaduje jakoukoliv formu členství či registrace.
 • Bezpečnost – službu může využít kdokoli z cílové skupiny, pokud svým chováním
  a jednáním neohrožuje sebe, ostatní uživatele či pracovníky.
 • Anonymita – uživatel je obeznámen s tím, že je o něm vedena nezbytná dokumentace, ke které mají přístup pouze pracovníci a která je chráněna před zneužitím. Uživatel je informován o tom, že může být veden pod přezdívkou a do své dokumentace může nahlížet.
 • Rovnost – na poskytované služby má nárok každý, bez rozdílu pohlaví, národnosti, sociálního postavení, vyznání či sexuální orientace.
 • Profesionalita – pracovníci NZDM garantují uživatelům služby profesionální přístup,pracovníci respektují rozhodnutí uživatele.
 • Respekt pracovníci zařízení respektují práva uživatelů vyjádřit svoje přání, názory, k jejich postojům a rozhodnutím. Nenutí je do řešení situací, která odmítají.
 • Individuální přístup – uživatel není povinný zapojit se do připravených činností,může si vytvořit vlastní program, je podporována kreativita uživatelů.
 • Etický přístup – pracovníci se řídí Etickým kodexem.

Co nabízíme:

 • kontaktní práce s uživatelem (formou rozhovoru v klubu, v kontaktní místnosti popřípadě telefonicky nebo pomocí webu...),
 • situační intervence – pedagogická práce v situacích s výchovným obsahem,
 • preventivní programy (témata - šikana, rizika užívání návykových látek, záškoláctví, bezpečný sex, zdravý životní styl, kariéra…),
 • poradenství a informační servis (zejména v oblasti vztahů, rodiny, návykových látek, školy, volného času, sociálně-právní atd.),
 • kontakt s institucemi ve prospěch uživatele, realizován se souhlasem uživatele (telefonický, ústní, písemný kontakt pracovníka s úřady, policií, se školou…),
 • zprostředkování dalších služeb - fyzický doprovod do zařízení návazné péče, asistence při jednáních,
 • práce s blízkými osobami uživatele - informační servis, poradenství poskytované blízkým osobám uživatele (např. rodiče, přátelé) se souhlasem uživatele,
 • pobyt v zařízení – bez čerpání dalších služeb (uživateli je poskytováno světlo, teplo, místo k odpočinku, volnočasové aktivity, realizace osobních aktivit…),
 • příprava do školy nebo příprava mimoškolní látky,
 • volnočasové, kulturní a sportovní aktivity.

NZDM není

 • hospoda,
 • výdělečný podnik,
 • zájmový kroužek – oddíl,
 • náboženské hnutí,
 • výměnný program pro uživatele drog.

Pravidla v NZDM

 • pobyt v zařízení není omezen financemi, zájmem, časem, dobou příchodu a odchodu
 • uživatel má svobodu ve volbě činností
 • doba pobytu v zařízení není striktně vymezena
 • pokud chceš využívat služby NZDM – musíš dodržovat vnitřní pravidla

Činnosti a chování, které jsou v NZDM zakázány

 • Absence ve škole není-li uživatel ve škole a nemá k tomu adekvátní odůvodnění (byl u lékaře apod.), nemůže daný den navštívit ani NZDM.
 • Kancelář – platí zákaz vstupu do kanceláře bez přítomnosti pracovníka.
 • Kouření – platí zákaz kouření mladistvých do 15 let. Pokud chtějí mladiství do 15 let využívat prostor NZDM, nesmí během návštěvy zařízení kouřit. Pro osoby starší 15 let platí pravidlo, které jim dovoluje kouřit, avšak mimo budovu, kde NZDM sídlí.
 • Krádež – okrádání ostatních uživatelů nebo pracovníků je v NZDM zakázáno. Zakázány jsou také krádeže veškerého majetku a vybavení NZDM.
 • Manipulace s pyrotechnikou a hořlavými látkami.
 • Nedodržování pokynů pracovníků v případě havarijní situace v budově.
 • Nepořádek – je zakázáno v zařízení i v jeho okolí (budova, okolí budovy) dělat nepořádek.
 • Nerespektování pravidel NZDM apokynů pracovníka.
 • Sex – veškeré sexuální aktivity a hry jsou v NZDM zakázány.
 • Šikana – v NZDM není tolerováno násilí, rasismus, slovní či fyzické napadání jiných uživatelů či pracovníků, vyvolávání konfliktů, šikana, povýšené chování vůči ostatním uživatelům zařízení nebo pracovníkům.
 • Užívání návykových látek – v zařízení, v obytných částech domu, kde NZDM sídlí a 200 metrů kolem NZDM je zakázáno kouřit, přinášet nebo konzumovat alkohol, distribuovat či užívat měkké a tvrdé drogy (platí pro všechny prostory zařízení).
 • Vandalismus – je zakázáno ničení zařízení a vybavení, společných prostor (chodba, WC), společenských her, herních konzolí, počítačů, židlí, nádobí, zdí, dveří…, včetně tabule s označením NZDM na sloupu před budovou. Zakázáno je malování po zdech, jak uvnitř místnosti, tak po vnějšku budovy.

NZDM je otevřeno:

Pro uživatele ve věku 6-10 let:

pondělí - 12:00 - 17:00 hodin, pátek- 11:00- 14:00 hodin, úterý, středa, čtvrtek- zavřeno

Pro uživatele ve věku  11-20 let:

pondělí - zavřeno, úterý, středa, čtvrtek- 13:00 - 18:00 hodin, pátek- 14:00 - 18:00 hodin

Kapacita zařízení je 20 osob přítomných v jeden okamžik.

Co u nás najdeš:

Počítače s připojením na internet, stolní tenis, stolní fotbal, vzdušný hokej, šipky, PlayStation 2, televizor, DVD přehrávač s možností přehrávání filmů, fotek i hudby, výtvarné potřeby, stolní hry a sportovní potřeby. Počítače NZDM jsou zapojeny do Metropolitní komunikační sítě MAN-UB. Více informací na adrese http://man.ub.cz

 

Těší se na tebe Jitka, Denča a Alexandra

 

Motto zařízení je: „Zde je bezpečněji než na ulici“

logo_10.jpg

 

http://www.detskasamota.cz/