NZDM Uherský Brod
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NZDM Větrník Uherský Brod
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
UHERSKÝ BROD
,
příspěvková organizace
Za Humny 2292, Uh.Brod
Telefon: 572 612 500
E-mail: info@ssub.cz
Velikost písma:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Šrumec Uherský Brod

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Šrumec Uherský Brod - Kaunicova 77 se nachází ve zrekonstruovaných prostorách Panského domu v půdní vestavbě. 

 
[otevřít fotogalerii]

Posláním nízkoprahového zařízení Šrumec je poskytovat dětem a mládeži pomoc a zázemí a snažit se tak omezit negativní působení vlivu "ulice" na jejich život.

Co je to nízkoprahový klub?

Výraz nízkoprahový znamená "dostupný, neodrazující od vstupu".

Nízkoprahový klub neboli nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je sociální služba určená dětem a dospívajícím. Kluby jsou prevencí vysedávání na lavičkách, vandalismu na veřejném prostranství, záškoláctví nebo konfliktů se zákonem.

Pracovníci nízkoprahového zařízení poskytují mladým lidem pomoc v obtížných situacích spojených s dospíváním, experimenty všeho druhu, školní docházkou, rodinným životem a také formou prevence usilují o to, aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře a byli si vědomi potenciálních rizik. 

Obecné principy sociálních služeb:

 • respektujeme tvé individuální potřeby
 • dbáme na to, aby byla zachována lidská důstojnost, dodržována lidská práva a základní svobody (nejen tvé, ale i těch ostatních)
 • usilujeme o to, abychom podpořili tvou samostatnost a motivovali tě k řešení obtíží ve tvém životě
 • podporujeme tvé začlenění do společnosti

Pro koho je NZDM Šrumec:

NZDM Šrumec poskytuje sociální služby dětem a mládeži ve věku od 6 do 20 let na základě jejich vlastního zájmu:

 • které zažívají nepříznivé sociální situace (konflikty, obtížné životní podmínky a události),
 • nemohou či nechtějí se zapojit do běžných volnočasových aktivit
 • dávají přednost trávení volného času mimo rodinu nebo se díky svému životnímu stylu dostávají do konfliktů
 • potřebují radu, podporu, pomoc, popřípadě doporučení jiné služby, které jim můžou být v dané ohrožující situaci nápomocny
 • mají zájem dosáhnout změny ve svém životě v oblastech, které vnímají jako nevyhovující, znevýhodňující či ohrožující. 

Služby zařízení nejsou určeny:

 • dětem a mládeži, které nepatří do dané věkové skupiny,
 • dětem a mládeži, které ze zdravotních důvodů vyžadují specifickou asistenční službu nebo pro přenosnou a akutní chorobu nemohou pobývat v kolektivu či jsou pod přímým vlivem návykových a psychotropních látek.

NZDM Šrumec ti může být užitečný, pokud:

 • se nudíš a nechceš být sám (nebaví tě kroužky, nechceš se flákat na ulici...)
 • máš problém, se kterým se nevíš rady (problémy ve škole, doma, s kamarády, s úřady...)
 • máš pocit, že tvé okolí nechápe tvou životní situaci nebo tvůj názor (dostáváš se do konfliktů, máš vztek, cítíš se odstrčený...)
 • se dostáváš do rizikových a ohrožujících situací (kouření, drogy, šikana, záškoláctví...)
 • nejde ti to ve škole, potřebuješ pomoc se školními projekty, domácími úkoly, učivem...
 • se chceš seberealizovat
 • nemáš vlastní soukromý prostor a zázemí

Cíle NZDM Šrumec:

 • uživatel je začleněn do vrstevnické skupiny a umí se zdravě prosazovat v kolektivu, je schopen navazovat a udržovat vztahy (vrstevnické, partnerské, rodinné, v rámci společnosti),
 • uživatel pracuje na řešení své nepříznivé sociální situace a snaží se jí předcházet,
 • uživateli je zprostředkován kontakt s širším sociálním prostředím (doprovod na úřady, výlety, sportovní turnaje, exkurze aj.), je schopen samostatného jednání s institucemi,
 • uživatel rozvíjí své sociální dovednosti a schopnosti (sepsání životopisu, pohovor v zaměstnání, vyřízení občanského průkazu, jednání s úřadem práce, osvojování sociálních rolí aj.), má základní právní povědomí (např. je poučen o právních důsledcích páchání trestné činnosti apod.),
 • uživatel je veden k chápání povinnosti pravidelné školní docházky a potřeby vlastního vzdělávání, k pozitivnímu vztahu ke vzdělávání a je motivován k úspěšnému dokončení profesní přípravy,
 • uživatel má možnost realizovat své nápady vedoucí ke smysluplnému trávení volného času v klubu i mimo něj (kroužky, vlastní nápady a aktivity v klubu, volnočasové aktivity aj.),
 • NZDM poskytuje uživateli bezpečný prostor a uživatel si je tohoto vědom.

Provoz NZDM se řídí pravidly, která jsou pro všechny uživatele závazná 

Zásady NZDM Šrumec:

 • Anonymita- uživatel je obeznámen s tím, že je o něm vedena nezbytná dokumentace, ke které mají přístup pouze pracovníci a která je chráněna před zneužitím. Uživatel je informován o tom, že může být veden pod přezdívkou a do své dokumentace může nahlížet.
 • Bezpečnost – službu může využít kdokoli z cílové skupiny, pokud svým chováním a jednáním neohrožuje sebe, ostatní uživatele či pracovníky.
 • Bezplatnost – služba je poskytována bezplatně, nevyžaduje jakoukoliv formu členství či registrace.
 • Dodržování práv a svobod, zachování důstojnosti – Poskytovatel při poskytování služeb dbá, aby byla zajištěna ochrana práv uživatelů tak, jak jsou deklarována v Listině základních práv a svobod a v dalších dokumentech. Je zachována mlčenlivost a diskrétnost v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Pracovníci přistupují ke každému uživateli s úctou a respektem. Službu poskytují taktně a empaticky a jednají tak, aby v uživateli nevyvolávali pocit studu.
 • Individuální přístup – Pracovníci uplatňují individuální přístup ke každému uživateli, služba je uživateli poskytována na základě dohodnutých osobních cílů v rámci individuálního plánu, které jsou pravidelně vyhodnocovány a přizpůsobovány aktuální situaci a potřebám. Uživatel není povinný zapojit se do připravených činností,může si vytvořit vlastní program, je podporována kreativita uživatelů.
 • Informovanost – Každý zájemce o sociální službu má právo na poskytnutí všech informací o dané službě. Cílem je poskytovat pravdivé, úplné, a přesné informace, aby zájemce byl informován o poskytování a podmínkách sociální služby ještě před uzavřením dohody.
 • Profesionalita – pracovníci NZDM garantují uživatelům služby profesionální přístup,pracovníci respektují rozhodnutí uživatele. Pracovníci NZDM se řídí Etickým kodexem, který vychází z kodexu asociace streetwork.
 • Přístupnost – provozní doba služby odpovídá z hlediska času potřebám uživatele, je stabilní.
 • Samostatnost uživatele – Poskytované služby jsou pro uživatele vyžádanou podporou v situacích, ve kterých si sám neporadí. Během poskytování služby se pracovníci snaží vycházet z toho, co uživatel ještě zvládá sám nebo co by ještě mohl zvládnout sám. Nedochází k cílenému přebírání zodpovědnosti či vyřizování věcí za uživatele.
 • Začlenění – Poskytované služby směřují k sociálnímu začleňování uživatele a zamezení jeho sociálnímu vyloučení.
 • Zapojení do rozhodování – Uživatel se může podílet na spolurozhodování o poskytovaných službách, jeho podněty jsou zohledňovány a pokud jsou shledány jako přínosné, jsou realizovány v praxi.

Zásady jsou obsaženy v Etickém kodexu pracovníků SSUB

Co nabízíme:

 • kontaktní práce s uživatelem (formou rozhovoru v klubu, v kontaktní místnosti popřípadě telefonicky nebo pomocí webu...),
 • situační intervence – pedagogická práce v situacích s výchovným obsahem,
 • preventivní programy (témata - šikana, rizika užívání návykových látek, záškoláctví, bezpečný sex, zdravý životní styl, kariéra…),
 • poradenství a informační servis (zejména v oblasti vztahů, rodiny, návykových látek, školy, volného času, sociálně-právní atd.),
 • kontakt s institucemi ve prospěch uživatele, realizován se souhlasem uživatele (telefonický, ústní, písemný kontakt pracovníka s úřady, policií, se školou…),
 • zprostředkování dalších služeb - fyzický doprovod do zařízení návazné péče, asistence při jednáních,
 • práce s blízkými osobami uživatele - informační servis, poradenství poskytované blízkým osobám uživatele (např. rodiče, přátelé) se souhlasem uživatele,
 • pobyt v zařízení – bez čerpání dalších služeb (uživateli je poskytováno světlo, teplo, místo k odpočinku, volnočasové aktivity, realizace osobních aktivit…),
 • příprava do školy nebo příprava mimoškolní látky,
 • volnočasové, kulturní a sportovní aktivity.

Práva uživatelů NZDM

 • Akce – NZDM je otevřený klub, uživatelé u nás mohou realizovat vlastní akce.
 • Anonymita – uživatel má právo vystupovat anonymně.
 • Bezplatnost – služby v rámci základních činností jsou poskytovány bezplatně.
 • Důvěra – uživatelé se mohou seznamovat s vrstevníky, vyměňovat si informace
  a zkušenosti. Pokud má uživatel problém/průšvih, může se obrátit na pracovníky NZDM, zaručujeme vždy anonymitu.
 • Individuální přístup – uživatel má právo na individuální přístup při řešení situace.
 • Názor – náš tým si váží názoru uživatele, který jej může na rovinu sdělit, napsat do schránky stížností nebo do knihy přání a stížností.
 • Ochranu – uživatelovi osobní údaje jsou chráněny. Uživatel má právo na rovné
  a důstojné zacházení s veškerými informaci o jeho osobě.
 • Přehled – uživatel má právo nahlížet do dokumentace, která je o něm vedena.
 • Stížnost – uživatel má právo vyjádřit se ke službě, vznést stížnost či předložit podnět (viz. SQ 7 – Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby).
 • Ukončení – uživatel má právo ukončit smlouvu bez udání důvodu.
 • Volba – uživatel rozhoduje o způsobu řešení situace, má právo způsob řešení změnit či problém vůbec neřešit.
 • Vstup do NZDM – pokud je uživatel pod vlivem návykových látek, včetně alkoholu, nesmí vstupovat do prostoru klubovny NZDM, může však využít prostor kanceláře, kde se může svěřit a požádat o radu či pomoc pracovníka.
 • Vybavení – uživatel může užívat veškeré vybavení a zařízení, které je pro něj určeno.
 • Změna – uživatel může požádat o změnu klíčového pracovníka bez udání důvodu.

NZDM není

 • hospoda,
 • výdělečný podnik,
 • zájmový kroužek – oddíl,
 • náboženské hnutí,
 • výměnný program pro uživatele drog.

Pravidla NZDM

 • Absence ve škole není-li uživatel ve škole a nemá k tomu adekvátní odůvodnění (byl u lékaře apod.), nemůže daný den navštívit ani NZDM.
 • Spolupráce na individuálním plánu – pokud uživatel soustavně odmítá práci, i přes návrhy svého klíčového pracovníka, na svém individuálním plánu a tím i na řešení nepříznivé sociální situace (NSS) po dobu 3 měsíců, je upozorněn na možnosti zrušení písemné dohody ze strany poskytovatele. Poté je uživateli nabídnuta změna klíčového pracovníka. Pokud tato situace přetrvává i nadále, je uživateli zrušena písemná dohoda po uplynutí 6 měsíců od poslední práce na svém individuálním plánu. O zrušení je uživatel informován při jeho další návštěvě a je mu předám zápis z procesu zrušení dohody (SQ č. 4, příloha č 4).
 • Kancelář – platízákaz vstupu do kanceláří bez přítomnosti pracovníka.
 • Kouření – platí zákaz kouření mladistvých do 15 let. Pokud chtějí mladiství do 15 let využívat prostor NZDM, nesmí během návštěvy zařízení kouřit. Pro osoby starší 15 let platí pravidlo, které jim dovoluje kouřit, avšak mimo budovu, kde NZDM sídlí.
 • Krádež – okrádání ostatních uživatelů nebo pracovníků je v NZDM zakázáno. Zakázány jsou také krádeže veškerého majetku a vybavení NZDM.
 • Manipulace s pyrotechnikou a hořlavými látkami je ve všech prostorách NZDM přísně zakázáno.
 • Nedodržování pokynů pracovníků v případě havarijní situace v budově je nepřípustné a je vnímáno jako porušení pravidel NZDM.
 • Nepořádek – je zakázáno v zařízení i v jeho okolí (budova, okolí budovy) dělat nepořádek.
 • Sex – veškeré sexuální aktivity a hry jsou v NZDM zakázány.
 • Šikana – v NZDM není tolerováno násilí, rasismus, vyvolávání konfliktů, šikana, povýšené chování vůči ostatním uživatelům zařízení nebo pracovníkům. Slovní či fyzické napadání jiných uživatelů či pracovníků je nepřípustné.
 • Užívání návykových látek – ve všech prostorách budovy, kde NZDM sídlí
  a 200 metrů kolem NZDM je zakázáno kouřit, přinášet nebo konzumovat alkohol, distribuovat či užívat měkké a tvrdé drogy.
 • Vandalismus – je zakázáno ničení zařízení a vybavení NZDM včetně tabule s označením NZDM při vchodu do Panského domu. Zakázáno je také ničení zařízení a vybavení budovy, kde NZDM sídlí.
 • Nevhodné chování – nevhodné chování vůči ostatním uživatelům nebo pracovníkům je trestáno sankcí zákazu vstupu v rozmezí jeden den až 3 měsíce.
 • Pravidla NZDM platí pro všechny uživatele a zájemce o službu pobývajících přímo v zařízení, ale také na akcích, kterých se s NZDM účastní.

NZDM je otevřeno:

Pro uživatele ve věku 6-10 let:

pondělí - 12:00 - 17:00 hodin, pátek- 10:00- 13:00 hodin *, úterý, středa, čtvrtek- zavřeno

Pro uživatele ve věku  11-20 let:

pondělí -  čtvrtek- 12:00 - 17:00 hodin, pátek- 13:00 - 15:00 hodin*

*otevírací doba určená pro individuální poradenství bez možnosti čerpání volnočasových aktivit

Okamžitá kapacita služby je:

 • 25 uživatelů - skupinová práce
 • 4 uživatelé - individuální práce

Co u nás najdeš:

Počítače s připojením na internet, stolní tenis, stolní fotbal, kulečník, šipky, Xbox One S, televizor, DVD přehrávač s možností přehrávání filmů, fotek i hudby, výtvarné potřeby, stolní hry a sportovní potřeby. Počítače NZDM jsou zapojeny do Metropolitní komunikační sítě MAN-UB. Více informací na adrese http://man.ub.cz

 

Těší se na tebe Jitka, Denča, Ilona a Alexandra

 

Motto zařízení je: „Zde je bezpečněji než na ulici“

 

http://www.detskasamota.cz/

Projekt NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ NA PANSKÉM DOMĚ V UHERSKÉM BRODĚ je spolufinancován Evropskou Unií - Evropským fonadem pro regionální rozvoj.