Denní stacionář Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Uherský Brod. Denní stacionář
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Uherský Brod Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Uherský Brod Dům pečovatelkých služeb Za Humny 2292 Dům pečovatelkých služeb U Žlebu 1066 Dům pečovatelkých služeb Za Humny 2467 Dům pečovatelkých služeb Starý Hrozenkov Dům s chráněnými byty sv. Anežky České Suchá Loz Pečovatelská služba
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
UHERSKÝ BROD
,
příspěvková organizace
Za Humny 2292, Uh.Brod
Telefon: 572 612 500
E-mail: info@ssub.cz
Velikost písma:

Denní stacionář Uherský Brod

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Uherský Brod

[otevřít fotogalerii]

Poslání sociální služby

V denním stacionáři jsou zajištěny služby sociální péče lidem, kteří jsou z důvodu mentálního, tělesného nebo kombinovaného postižení částečně nebo úplně závislí na pravidelné pomoci jiné osoby. Sociální služba pomáhá těmto lidem zvládat základní životní potřeby a podporuje jejich osobní aktivity. Umožňuje pečujícím členům rodiny být aktivní na trhu práce a ve společnosti.

Cíl sociální služby

 • Udržet stávající schopnosti uživatelů služby zvládat základní životní potřeby co nejdéle.
 • Umožnit pravidelný kontakt mezi uživateli sociální služby.
 • Zajistit kontakt uživatelů sociální služby s běžnou společností.

Zásady sociální služby

 • Respekt k uživateli, jeho potřebám a právům - důsledně zajišťujeme dodržování lidských práv uživatelů služby, forma pomoci musí zachovávat lidskou důstojnost.
 • Individuální přístup - rozsah podpory vychází z individuálních potřeb uživatelů služby.
 • Podpora k soběstačnosti - motivujeme uživatele k osobní aktivitě, podporujeme jejich samostatnost.
 • Profesionalita – sociální služba je personálně i materiálně zajištěna způsobem, jaký odpovídá potřebám cílové skupiny.
 • Flexibilita - při poskytování péče se snažíme, co nejvíce přizpůsobit potřebám uživatelů a současně také respektujeme postoj a potřeby lidí, kteří uživateli zajišťují péči v domácím prostředí.

Etické zásady chování pracovníků, kteří poskytují sociální služby, stanovila organizace vnitřní normou, Etickým kodexem pracovníků SSUB. Etický kodex je pro pracovníky závazný.

V souladu s cíli a zásadami má sociální služba stanoveny další vnitřní principy, kterými se řídí:

 • sociální služba je poskytována v prostředí, které je pro uživatele služby bezpečné, podnětné a motivující,
 • sociální služba umožňuje uživateli služby žít "vlastní život",
 • sociální služby umožňuje žít "vlastní život" pečující osobě.

Sociální služba je určena osobám, se středně těžkým a těžkým mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením ve věku od 16 do 60 let, kteří jsou z důvodu svého mentálního, tělesného nebo kombinovaného postižení závislí na pravidelné pomoci jiné osoby.

Sociální služba není určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo osobám s chronickým duševním onemocněním. V denním stacionáři není zajištěna odborná zdravotní péče.

V denním stacionáři poskytujeme ambulantní sociální služby (služby, za kterými osoba dochází nebo je dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí není ubytování).

Základní činnosti (zákon č. 108/2006 Sb., § 46)

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Úhrady za služby v denním stacionáři se řídí vyhláškou č. 505/2006 Sb., § 12, v platném znění, rozsahem poskytnutých služeb         a platným sazebníkem základních činností.

Provoz denního stacionáře je zajištěn v pracovní dny v době od 7:00 do 16:00 hodin. Při poskytování našich služeb nabízíme každému individuální přístup a respekt k jeho osobním potřebám. Provoz není zajištěn o sobotách, nedělích a státních svátcích. Uživatelům služby nabízíme zajištění stravy - oběda od externího dodavatele. Svačiny si uživatelé služeb nosí vlastní. Denní stacionář je vybaven kompenzačními pomůckami (vozíky, chodítka, křesla s klínem, zvedák) a rehabilitačními pomůckami (masážní křeslo, běžecký trenažér, aktivní a pasivní trenažér pro horní a dolní končetiny).

Další informace

V případě, že máte zájem navštívit naše zařízení, sjednejte si osobní schůzku telefonicky na tel. číslech 732 266 684 nebo 736 156 658, případně e-mailem: vladimira.pazitna@ssub.cz. Jen tak budete mít jistotu, že nás zastihnete a my se Vám můžeme věnovat.

V případě, že se Vám naše zařízení líbí a máte zájem o poskytování služeb sociální péče v denním stacionáři, sjednejte si schůzku s vedoucí zařízení Bc. Vladimírou Pažitnou, DiS. na tel. číslech 732 266 684 nebo 736 156 658, případně e-mailem: vladimira.pazitna@ssub.cz.

K jednání o možnostech sociální služby a jednání o smlouvě o poskytování sociální služby je pověřena sociální pracovnice              Bc. Vladimíra Pažitná, DiS.

publicita.jpg